*VŠECHNY ČLÁNKY OBSAHUJÍ VYZRAZENÍ DĚJE*

Kytice 1/2

30. března 2018 v 12:20 | ČteníkLen |  Povinná četba

Kytice

Kontext autorovy tvorby, základní informace: Karel Jaromír Erben, český spisovatel 19. století, byl romantický básník, historik, právník, archivář a překladatel. Pocházel z dvojčat, jeho bratr po porodu zemřel. Zaměřoval se především na národní tradice a lidovou poezii. Pochází z Miletína u Hořic, z chudé řemeslnické rodiny. Studoval gymnázium v Hradci Králové, poté filozofii a práva v Praze. Během studií se stýkal s Karlem Hynkem Máchou a spolupracoval s Palackým, věnoval se národopisným a historickým studiím. Byl tajemníkem Národního muzea, takže podnikal časté cesty do venkovských archivů, kde sbíral materiál. Později se stal hlavním archivářem města Prahy. Zemřel na tuberkulózu.

Dílo:
a) Činnost sběratelská
- Sbíral lidovou slovesnost a chápal ji romanticky, jako pozůstatek mýtů a bájí.
- České pohádky, Prostonárodní české písně a říkadla

b) Činnost básnická
- Kytice z pověstí národních - 12 + 1 balada, básně nejprve vycházely v časopise
- Erbenovy balady mají krásný jazyk, který používá hodně lidového rčení

Literárně/obecně kulturní kotext:
ROMANTISMUS -jako literární směr vzniká ve druhém desetiletí - do roku 1850 (= první polovina 19. století). Období mezi 2 velkými revolucemi (Velká francouzská revoluce 1789, revoluce v Evropě 1848). Projevuje se ve všech uměleckých oborech. Nejprve se zformoval v Německu a Anglii ( vychází z myšlenek dvou učenců: J. J. Rousseau, J. G. Herder).
U nás byl ve srovnání s evropskou literaturou v počátcích, na prvním místě byla myšlenka vlastenectví (od národního obrození). Ve 30. letech 19. století vystupuje nová generace - B. Němcová, K. H. Borovský, K. J. Erben, K. H. Mácha, J. K. Tyl - která se věnuje literatuře a dostávají se do rozporu s obrozenci. Čistý romantik je pouze K. H. Mácha.

Znaky:
- obdiv k minulosti - středověk, gotika, rytířství
- city vítězí nad rozumem
- rozpor snu a skutečnosti
- zájem o lidovou tvorbu
- záliba v exotice

Znaky romantického hrdiny:
- ústřední role, výjimečný člověk, který se objevuje ve výjimečných situacích.
- autobiografické rysy
- atypický, neumí se přizpůsobit. Často se dostává do rozporu s dobou a lidmi, cítí se osamělý, nepochopený, nikdo mu nerozumí, duševně rozervaný, individualista.
- útěchu hledá v lásce, která je většinou nešťastná (chyba hrdiny - miluje vysněný ideál a je zklamaný, když ta láska taková není
- hledá únik z rozporu mezi sny a skutečností -- sebevražda, souboj, útěk
- bývá obestřen tajemstvím

Zástupci:
ČR: Karel Hynek Mácha (Máj, Cikáni), Karel Jaromír Erben (Kytice)
ANGLIE: George Gordon lord Byron (Džaur, Childe Haroldova pouť, Korzár, Don Juan), Percy Shelley (Odpoutaný Prometheus), Walter Scott (Ivanhoe), Charlotte Bronteová (Jana Eyrová), Emily Bronteová (Na větrné hůrce)
FRANCIE: Victor Hugo (Bídníci)
RUSKO: Alexander S. Puškin (Evžen Oněgin), Nikolaj V. Gogol (Revizor)
AMERIKA: Edgar Allan Poe (Havran, Jáma a kyvadlo)

NÁRODNÍ OBROZENÍ 1780-1848
- Rozvoj společnosti v našich zemích po kulturní, hospodářské i politické stránce. Nejvíce se projevilo v literatuře a jazyce.
- Podmínkou pro rozvoj byl hospodářský vývoj v době vlády Marie Terezie a Josefa II.
- Vznik manufaktur a tovární výroby
- Poddanství se stalo brzdou - dochází k reformám: zrušení nevolnictví 1781, počešťování měst, toleranční patent, 3 nekatolická náboženství (u nás Evangelijci), povinná školní docházka (trivium - číst, psát, počítat), 1773 zrušen Jezuitský řád, došlo ke zmírnění cenzury.
- Další oporou byla česká minulost a myšlenka slovanské vzájemnosti
- Vzniká moderní český národ
- Dělíme do 3. období (periodizace)

1. Generace
- Josef Dobrovský
- Václav Matěj Kramerius
- Václav Thám
- Proud lidovýchovný, vědecký

2. Generace
- Josef Jungman
- František Palacký
- František Ladislav Čelakovský
- Jan Kollár
- Pavel Josef Šafařík
- Chtějí povznést všechny oblasti kultury (hl. vědu a poezii)

3. Generace
- Božena Němcová, Karel Havlíček Borovský (realisti)
- K. H. Mácha (Máj)
- J. K. Tyl (Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka, Strakonický dudák, Lesní panna, Tvrdohlavá žena)
- K. J. Erben
- Doba mezi 2 revolucemi, vyvrcholení národního obrození

Okolnosti vzniku díla: Kytice je autorovo životní dílo, pracoval na něm 20 let. Vydává ho roku 1853, některé básně vycházely zpočátku v časopisech. První vydání obsahovalo pouze 12 básní, poté přibyla Lilie. Každá balada vychází z lidové české báje.

Literární druh, žánr, výrazová forma: lyricko-epické dílo, balady, poezie
Témata: Otázka viny a trestu
a) Mateřská láska, jako základ lidského vztahu - pokud matka poruší vztah k dítěti (starostlivost, zodpovědnost) je krutě potrestána a stejně krutě je potrestána i ta, která zasauje do života dospělého dítěte.
Balady: Poklad, Vodník, Dceřina kletba, Polednice, Zlatý kolovrat, Kytice

b) Pohanské a křesťanské mýty a báje
Balady: Svatební košile, Štedrý den

c) Posmrtný život spojen s pozemským
Balady: Svatební košile, Vrba, Kytice, Lilie

Motivy:
Kytice - smrt, hrob, mateřídouška, děti, matka, duše
Zlatý kolovrat - závist, žádost o ruku, král, nenávist, nůž, sekera, končetiny, smrt, kolovrat, les, krev, touha po majetku, zločin, vina, trest, oživení, odhalení, lest, svatba
Štědrý den - oslava Božího narození, budoucnost, rozdělování výslužek, vina, trest, myšlenka blížící se smrti, svatba, smrt, led, večer
Holoubek - pláč, hřbitov, špatné svědomí, sebevražda, vražda, svatba
Záhořovo lože - vrah, poutník, peklo, lítost, milost, smrt
Vrba - osud, spojený život ženy se stromem, smrt, kolébka
Lilie - hrob, lilie, laň, přeměna, nadpřirozeno, svatba, vražda, nenávist
Dceřina kletba - vražda dítěte, vina, trest, popraviště, přiznání, vzkaz
Věštkyně - proroctví, osud českého národa

Časoprostor: Doba děje celé sbírky není určena, dílo je nadčasové. Odehrává se pravděpodobně v České krajině (jerezo, vesnice, lesy, louky, kostel, skála, dům rodin, hřbitov, ...).
Kompoziční výstavba: Kompozice chronologická, dílo se skládá z 12 balad, třináctá balada Lilie byla dodána později. Jsou důmyslně seřazeny, zobrazují určité lidské vlastnosti, vyskytuje se zde pravidelná rytmizace a rýmování. Je zde přesný stavební záměr, tzn. vzájemně si tématický odpovídají básně první a poslední, druhá a předposlední atd. Výjimku tvoří báseň Lilie. Závěr obsahuje poznamenání ke všem básním, textovou poznámku a slovníček archaismů. První úvodní báseň je stejnojmenná. Většina balad je rozdělena na části (číslovány římskými číslicemi). Děj má rychlý spád.
Lyrický subjekt, vyprávěcí způsoby: Nezávislý pozorovatel děje, nezasahuje do něj, vyprávěno v er-formě.
Typy promluv: Básně jsou většinou psány formou dialogů (přímá řeč), popřípadě monologů. Stručné popisy postav i prostředí.
Veršovaná výstavba: Rým střídavý (abab), sdružený (aabb), obkročný (abba), přerývavý (abcb/a)
Postavy: Obvykle ženy, které se nějak provinily a čeká je trest (ten přinášejí obvykle nadpřirozené postavy nebo jevy)
Jazykové prostředky: jsou spjaté s obsahem (lidové prostředky, zvukomalba, živé dialogy), popis osob je stručný ale názorný, líčení krajiny úsporné ale opět názorné. Vyskytuje se zde velké množství básnických obrazů: metafory, epiteta, epizeuxis, epifora, anafora, archaismy, přirovnání,...

POLEDNICE
Téma: Nadpřirozené bytosti a lidé, mateřská láska, vina a trest
Motivy: dítě, matka, otec, pláč, hněv, polednice, strach, hrozba, smrt, vaření, křik, obavy, lítost nad hříchy, trest
Děj: O matce, která se rozhněvá na své dítě a zavolá na něj Polednici. Nakonec svého činu lituje, a jak se ho snaží zachránit, v náručí ho zadusí.
Veršovaná výstavba: rým střídavý (abab)
Časoprostor: kolem poledne, krátký časový úsek - několik minut, doma u rodiny
Kompozice: pouze 12 slok
Postavy:
Matka - rozčilená, zaneprázdněná, křičí na dítě a vyhrožuje mu, zrovna vaří
Polednice - malá, hnědá, tváře divé, pod plachetkou, o berličce, hnáty křivé, hlas vichřice podoba
Dítě, otec

VODNÍK
Téma: vina a trest, mateřská láska, nadpřirozené bytosti a lidé
Motivy:vodník, jezero, lest, topol, botičky, měsíc, dítě, vdavky, touha vrátit se zpátky na zem, lítost, zoufalství, smrt, trest, stesk po domově
Děj: Vypráví o neposlušné dceři, která se utopí a stane se vodníkovou ženou. Po nějaké době smí navštívit svoji matku pod podmínkou, že se brzy vrátí. Vodníkovi zanechává své dítě - jako pojistku, že se vrátí. Matka ji ale přemlouvá, nepustí ji, aby odešla, tak se vodník pomstí a zabije dítě.
Veršovaná výstavba: rým sdružený, střídavý, přerývavý
Časoprostor: ve čtvrtek večer, v pátek ráno, u jezera a v jezeře, během delšího časového úseku (min. 9 měsíců)
Kompozice: 4 části
Postavy:
Vodník - zelené šaty, boty rudé, krutý, osamělý, podlý, své ženě nevěří a vězní ji, zabije svého syna, bohatý, společnost mu dělají ryby a raci, sbírá dušičky
Žena - neposlušná, nešťastná, svého syna miluje, lituje svého činu
Matka- miluje svou dceru, starostlivá, chrání ji a varuje ji.

POKLAD
Téma: vina a trest, porušení vztahu mezi matkou a dítětem
Motivy: touha po bohatství, majetku, kostel, vchod do skály, zapomnění, lítost, trest, zoufalství, dobrý konec, poučení
Děj: Je Velký pátek. Žena, spěchajíc s dítětem do kostela, objeví skálu, která se otvírá jednou za rok a je v ní ukryto veliké bohatství. Žena vejde dovnitř. Položí dítě na zem a plní šátek poklady. Doběhne s ním domů, vrátí se zpět, dítěti vhodí pár zlaťáků do klína. Opět se vrátí domů, tam se ale všechny zlaťáky promění v kameny a hlínu. Najednou si vzpomene,ž e tam nechala dítě, ale když se chce potřetí dostat do skály, je vchod uzavřen. Žena propadne zoufalství. Musí tedy čekat rok a po roce se opět vypraví ke skále, kde najde dítě živé a zdravé. Pokladu už si ani nevšimne a utíká s dítětem domů.
Časoprostor: Velký pátek, skála, kostel, vesnice, dlouhý časový úsek (rok)
Veršovaná výstavba: rým obkročný (abba), střídavý (abab), přerývavý (abcb/a), sdružený (aabb)
Kompozice: 5 částí, vnitřní monolog
Postavy:
Žena (matka) - zvědavá, ve své touze po bohatství zapomene na své dítě, sama sobě ospravedlňuje svou touhu, nechá se zaslepit ale poučí se, snad chamtivá, sobecká
Dítě

SVATEBNÍ KOŠILE
Téma: Posmrtný život spojen s pozemským, pohanské a křesťanské mýty a báje, přeměna člověka
Motivy: večer, měsíc, pláč, čekání na milého, košile, obraz, návrat mrtvého, modlitba, vina, hřbitov, zpronevěření se Boží vůli, hřích, myšlenky na sebevraždu, pokání, záchrana, modlitební knížky, cesta
Děj:Vypráví o dívce, která čeká na svého milého, až se vrátí z ciziny. Modlí se před obrazem a prosí, aby se jí vrátil. Ušila pro něj košile a zasela len. Najednou její milý zaklepe v noci na okno a spěchá s ní na hřbitov. Cestou jí vezme modlitební knížky, růženec a křížek. Dívka pozná, že není živý, přelstí ho a ukryje se v márnici, kde se jí díky modlitbám podaří přečkat do bílého dne.
Časoprostor: v noci (po 23. hodině), dům dívky, cesta na hřbitov, márnice, chlapec je tři roky pryč ale děj se odehrává během krátkého časového úseku (jeden večer)
Veršovaná výstavba: rým sdružený
Kompozice: text není členěn na části
Postavy:
Dívka - velice smutná, prosí Pannu Marii, aby jí vrátila milého z ciziny, věřící, přišla o své rodiče i bratra a sestru, zprvu cesty se nebojí, svého milého nakonec odhalí a schová se v márnici, modtliby jí zachrání život
Chlapec - odešel do ciziny a zemřel, vrací se pro svou dívku, aby se stala jeho ženou, předtím jí uložil úkol aby zasela len a ušila košile, hřbitov je jeho sídlo

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama