*VŠECHNY ČLÁNKY OBSAHUJÍ VYZRAZENÍ DĚJE*

Malý princ

29. ledna 2018 v 14:41 | ČteníkLen |  Povinná četba

Malý princ

(Překlad: Z. Stavinohová, 2005)

Kontext autorovy tvorby, základní informace: Antoine de Saint-Exupéry byl francouzský prozaik 20. století, publicista, letec na dálkových tratích a válečný pilot. Narodil se v Lyonu, pocházel z aristokratické rodiny. Přesné datum úmrtí není známo, pravděpodobně byl sestřelen během 2. světové války ve Středomoří. Od dětství projevoval literární a výtvarné nadání, také zájem o letectví. Nedokončil studium na Akademii výtvarných umění.
Později složil zkoušku z civilního letectví, pracoval u různých leteckých společností, létal do Afriky i Ameriky. Přežil 2 havárie.
Na začátku 2. světové války odešel do USA, kde se stal průzkumným letcem. Z letu nad Korsikou se nevrátil.
Spisovatelské činnosti se věnoval od 20. let.
Mezi jeho díla patří:
Kurýr na jih, Noční let, Válečný pilot - letecké romány, na pomezí reportáže a dokumentu. Zachycují osobní zážitky z vlastního ohrožení života.
Citadela - posmrtně vydaná esejistická kniha

Literárně/obecně kulturní kontext:
Meziválečná literatura 1. polovina 20. století
1. světová válka způsobila v celé Evropě hluboký společenský i duchovní otřes. Výraznou stopu zanechala zákonitě i v literatuře. Zobrazování válečné tématiky si kladlo za cíl vylíčit válečné hrůzy a varovat před tím, aby se taková situace už nikdy neopakovala.
Politická situace - na kontinetnu probíhá vlna revolucí, rozšiřování fašismu, souboj demokracie a totalitních režimů, světová hospodářská krize, mnoho lidí přichází o práci.

Autor spadá do tradičního proudu francouzského realismu. 1. světová válka se výrazným způsobem odrazila v tvorbě světových autorů. Převažují realistické, často autobiografické prožitky hrůz z válečných bojišť. Zachycení psychických proměn hrdinů, vlastenecké prvky, sílící nenávist k jakýmkoli projevům války.
Autoři podávají reálné, věcné a pravdivé zobrazení skutečnosti - jsou objektivní, realitu nijak nezkreslují.
V dílech typizace = v dílech vystupují určité typy lidí.
Do tohoto proudu spadá dále:
Henri Barbusse (FR) - Oheň
Romain Rolland (FR) - Petr a Lucie, Dobrý člověk ještě žije

Zároveň jsou zde autoři tzv. ztracené generace
= generačně blízká skupina amerických básníků a prozaiků, kteří začali tvořit ve 20. letech 20. století
Myšlení prozaiků a básníků této skupiny bylo ovlivněno zážitkem z 1. světové války, pocitem neschopnosti zařadit se zpět do obyčejného života.
Základní téma literárních děl této generace je skepse, zklamání, rozpad lidských a sociálních hodnot a hledání východiska v útěku do přírody nebo kultury. Hlavními hrdiny bývají lidé ztracení v labyrintu světa, obvykle rozvrácené, silně citově založené osoby, které nemohou najít pevný bod ve svém životě.
Pojem ztracená generace zavedla Gertruda Steinová.
Další autoři:
Amerika: John Steinbeck (Na východ od ráje, Hrozny hněvu, O myších a lidech), Francis Scott Fitzgerald (Velký Gatsby, Podivuhodný případ Bejnamina Buttona), Ernest Hemingway (Stařec a moře, Komu zvoní hrana, Sbohem armádo)
Francie: Romain Rolland, Henri Barbusse, Marcel Proust (Hledání ztraceného času)
Anglie: James Joyce (Odysseus, Dubliňané)
Německo: Lion Feuchtwanger (Lišky na vinici, Židovka z Toleda, Goya, Bláznova moudrost), Erich Maria Remarque (Na západní frontě klid, Nebe nezná vyvolených)
ČR: Franz Kafka (Proces, Proměna)

Okolnosti vzniku díla:
Autor začal knihu psát v nejničivější době svého života - v době porážky a ztráty svobody nejen své rodné země, ale i celého světa. V době, kdy v leteckých bojích o Francii zahynuli téměř všichni jeho přátelé. Dílo bylo vydáno v roce 1943.
Inspirací pro něj bylo jeho vlastní povolání.

Literární druh, žánr, výrazová forma: epika s lyrickými pasážemi, filozofická pohádka, próza
Téma: střet dětského světa se světem dospělých, kteří nemají fantazii, Malý princ cestuje po planetkách, na kterých potkává různé typy lidí, kterým se snaží porozumět, autor ukazuje hodnotu přátelství
Motivy: láska, přátelství, dětský svět, havárie, písek, nedostatek vody, závada na motoru, samota, kresby (hroznýš, beránek), nespokojenost s kresbami, zvědavost, podstatné a nepodstatné věci v životě, nedůvěra, lenost, pýcha, hvězdy, utěšování, poušť, špatné vlastnosti dospělých (lakota, alkoholismus,...), zamyšlení nad pravými hodnotami lidského života, cestování, letadlo, liška, růže, seznámení, vymetání sopek, planetky, životní moudrost, kresba, pravidla, zodpovědnost,...
Časoprostor: doba děje není přesně určena, pravděpodobně se jedná o první polovinu 20. století, děj se odehrává v průběhu 8 dní, na jednotlivých planetkách (celkem je jich 7), na poušti Sahaře, v zahradě, na Zemi (sedmá planeta), princova planetka B612. Autor příběh vypráví po 6 letech, od doby, kdy se princ vrátil na svou planetku.
Kompoziční výstavba: začátek a konec je psán chronologicky, vyprávění malého prince retrospektivně (vzpomíná, vrací se do minulosti), na začátku je věnování (příteli Leónu Werthovi), 27 římsky číslovaných, nepojmenovaných kapitol. Autor si knihu sám ilustroval.
Vypravěč, vyprávěcí způsoby: vypravěčem je ztroskotaný pilot, vyprávění zpočátku a na konci probíhá v ich-formě (pilot), zbytek v er-formě (příběh Malého prince).
Typy promluv: často přímá řeč, polopřímá, nepřímá řeč - pokaždé když Malý princ opouští nějakou z navštívených planetek. Objevují se vnitřní monology (např. když Malý princ uvažuje o své květině) a dialogy, které často vedou k zamyšlení. Dílo obsahuje mnoho hlubokých filozofických myšlenek. Vyskytují se zde metafory, přirovnání, epiteton, oxymorón, častá personifikace, hyperbola, zvukomalba. Jazyk je jednoduchý, spisovný, pojatý jako knížka pro děti.

Stručný děj:
Pilot letadla nouzově přistává na Sahaře. Když se svůj stroj snaží opravit, objeví se Malý princ (postava z cizí planetky, kterou opustil, protože pochyboval o lásce své růže, kterou miloval), který pilota žádá, aby mu nakreslil beránka. Pilot kreslit neumí, nejprve namaluje hroznýše se slonem v žaludku, poté několik nepovedených kreseb beránka až nakonec beránka v krabici. Malý princ je nadšený.
Poté pilotovi vypravuje o svých návštěvách na jiných planetách, kde potkával dospělé s různými charaktery.
1. planetka: zde potkal krále, který všechny považuje za své poddané
2. planetka: Domýšlivec - chce být všemi uctíván a respektován, přestože zde žije zcela sám
3. planetka: Pijan, který pije, protože se za to stydí
4. planetka: Obchodník, který si myslí, že je všechno jeho a že vše lze koupit
5. planetka: Lampář, který bez odpočinku zhasíná a rozsvěcí svou lampu kvůli rychle se střídajícímu dni a noci
6. planetka: Zeměpisec, který se neustále stará pouze o mapy
7. planetka = Země: zde potkává lišku, ta mu vysvětlí, že jediné správné vnímání světa, je vnímání srdcem. Na Zemi princ vidí lidskou uspěchanost.
Mezitím se pilotovi podaří opravit své letadlo. Malý princ je smutný, jelikož jeho planeta je daleko, a tak se nechá uštknout hadem, aby jeho cesta zpět byla jednodušší. Po smrti se jeho duše vydává zpět na planetu k milované růži, za kterou se po nyní, po poznání skutečných citů, cítí zodpovědný.

Hlavní postavy:

Malý princ - pochází z planetky B612, má zlaté vlasy, velmi citlivý a vnímavý, bezelstný, nezkažený, mladý, starostlivý, zvědavý, zásadový, svědomitý, má rád západy Slunce, které se na jeho planetce střídají velmi rychle (až 43x za den), stále se na něco vyptává a vyžaduje odpověď, vytrvalý, na své planetce má růži, úůda je tam zapomřena semeny baobabů, které vytrhává. Zpočátku pochybuje o ryzosti lásky jeho květiny, je zklamaný lidskými charaktery (hlavně tím, že dospělí nemají fantazii), později nachází skutečný smysl života, nevinný, křehký. Snaží se najít smysl života.

Pilot - ztroskotal na Sahaře, je zaměstnaný opravou letadla, autobiografické rysy, tak trochu samotář, snílek, dobře si pamatuje na své dětství a nepochopení ze strany dospělých (hroznýš, kterého nakreslil, jim připadal jako klobouk). Snaží se Malému princi odpovídat na otázky, říká to, co si opravdu myslí. I jako dospělý si zachoval trochu dětského uvažování a pohledu na svět, ačkoli v knize reprezentuje dospělého.

Král - Myslí si, že vládne celému vesmíru. Nenechá si tuto myšlenku vyvrátit a vše zařizuje tak, aby mohl dál tvrdit, že všem vládne. Dává takové rozkazy, aby je mohli ostatní splnit. Panovačný, potřebuje si dokazovat svou nadřazenost. Pochází z první planety. Oblečený v purpur a hermelín, jeho planeta je malá.

Domýšlivec - pochází z 2. planety, chce být všemi obdivován, slyší jen obdiv a to i přesto, že žije na své planetce sám, smeká svůj klobouk, když mu princ zatleskal.

Pijan - Princova návštěva u něj byla velmi krátká, je osamělý, zachmuřený, utápí se v alkoholu a proto je nešťastný - začarovaný kruh, jeho životem je pro něj alkohol, pije protože se stydí za to, že pije, pochází ze 3. planety.

Businessman - pochází ze 4. planety, vážný člověk, nemá na nic čas, kouří, neustále počítá hvězdy, o kterých si myslí, že mu patří, chtěl by s nimi obchodovat, nechce být nikým rušen, při příchodu Malého prince ani nezvedl hlavu, jak byl zaměstnaný, za 54 let byl vyrušen pouze 3x od své práce, chybí mu pohyb.

Lampář - 5. planetka - ze všech nejmenší, smutný, nemá žándný čas, celý svůj život rozsvěcí a zhasíná lampy

Zeměpisec - sobecký, namyšlený, neopouští svůj psací stůl, myslí si, že všechny planety patří jemu, 6. planeta, rozlišuje mezi svou prací a badatelskou činností

Liška - moudrá, přátelská, naučí prince hodnotu přátelství, pozitivně ovliví jeho myšlení, pomůže mu najít skutečný smysl života, chce, aby si ji malý princ ochočil, princ ji potkává na Zemi, trochu znuděná.

Růže - domýšlivá, marnivá, nafoukaná, z planety B612

Had - jeho uštknutí vrátí prince zpět na jeho planetku

Výhybkář - vypravoval vlaky s lidmi, kteří jezdili sem a tam, podle něj jsou lidé nespokojení tam, kde zrovna jsou, "Jedině děti vědí, co hledají.", pochází ze Země

Obchodník - obchodoval s pilulkami, které tiší žízeň, malý princ jeho a výhybkáře nechápal, pochází ze Země.

Vlastní názor: Knížka obsahuje neskutečně mnoho hlubokých myšlenek, nad kterými je dobré se pozastavit. Poučit se z ní mohou mnozí dospělí. Přečtenou jsem jí měla velice rychle, četla se moc pěkně, rozhodně bych jí doporučila dále.

ZDROJE:
http://www.spisovatele.cz/antoine-de-saint-exupery
http://read-me-annie.blogspot.cz/2012/10/ctenarsky-denik-maly-princ.html
https://www.odmaturuj.cz/ctenarsky-denik/antoine-de-saint-exupery-maly-princ-2/
https://www.rozbor-dila.cz/maly-princ-rozbor-dila-k-maturite-4/
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama